เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2539 นายณรงค์ ทีฆตระกูล ก่อตั้งบริษัทดูพริ้น จำกัด (Duprint Co.,Ltd.) ด้วยเงินลงทุนจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Duplo

      จากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่พยายามที่จะให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและครอบคลุมทั่วทุก  ภาคของประเทศไทย การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดระบบระเบียบที่ปฎิบัติการตามหลักการ แบบแผนของ บริษัทฯ รวมถึงการจัดโครงสร้างเพื่อประกอบธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผลที่ดีและเป็นปึกแผ่นมากที่สุด

          ความพยายามและความสามารถของคณะผู้บริหารรวมถึงความสามัคคีของพนักงานทั้งบริษัทฯ ในที่สุดจึงได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ดูโปร คอปอร์เรชั่น จำกัด  (Duplo Corporation)  ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Duplo ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

          บริษัท ดูพริ้น จำกัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน จาก 5,000,000 บาท เป็นจำนวน 20,000,000 บาท และดำเนินการการขยายฐานลูกค้าสู่ต่างจังหวัด การเพิ่มทุนครั้งนี้ได้เชิญบริษัท ดูโปร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Duplo Corporation) ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาถือหุ้น 30% และต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้เพิ่มทุนอีก 4 ล้านบาท โดยเชิญบริษัท ดูโปร ไซโก้ จำกัด (Duplo Seiko) ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาเพิ่มทุน 16.67% รวมปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 24,000,000 บาท

          ปัจจุบันนับว่า บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยกับโรงงานผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทางโรงงานประเทศญี่ปุ่นโดยเสมอมา จึงเป็เหตุผลสำคัญให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันการค้าธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ